Thứ Hai, 11 tháng 4, 2016
0 nhận xét

Góc ảnh độc (#40): TRÍNH-TÃ

tháng 4 11, 2016

Nóng NÒNG cấm đổ GIÁC
SỬ lý khi SẨY ra
LÊN kim và kết LẠP
Huân TRƯƠNG là tấm GƠNG
RỤNG cụ đừng SÔI thịt
Hạ DÁ NỘN NUỘC LEM
Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên internet.

Cùng chủ đề:
- Góc ảnh độc (#27): Sách giáo khoa
- Đến truyền thông về lịch sử cũng mạt!

0 nhận xét:

 
Toggle Footer
Top