Monday, July 28, 2014

Ngắn... ngắn #12


Pháp luật được định ra để đảm bảo sự công bằng cho tất cả các thành viên trong một thiết chế nhà nước. Vì vậy, khi luật được xây dựng trên danh nghĩa nhà nước nhưng chỉ để phục vụ lợi ích của một nhóm người mà không tạo ra sự công bằng cho tất cả mọi người thì nhà nước ấy không thể trở thành một nhà nước pháp quyền được.

© 2014 Baron Trịnh

0 comments:

Post a Comment

Đề nghị nhận xét bằng tiếng Việt có dấu. Cảm ơn!