Monday, April 11, 2016

Góc ảnh độc (#40): TRÍNH-TÃ


Nóng NÒNG cấm đổ GIÁC
SỬ lý khi SẨY ra
LÊN kim và kết LẠP
Huân TRƯƠNG là tấm GƠNG
RỤNG cụ đừng SÔI thịt
Hạ DÁ NỘN NUỘC LEM
Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên internet.

Cùng chủ đề:
- Góc ảnh độc (#27): Sách giáo khoa
- Đến truyền thông về lịch sử cũng mạt!

0 comments:

Post a Comment

Đề nghị nhận xét bằng tiếng Việt có dấu. Cảm ơn!