Thursday, April 8, 2021

Ngắn... ngắn #28

 

Phần lớn giáo viên ở Việt Nam coi họ là một viên chức nhà nước chứ không phải là một người thầy với nhiệm vụ cao cả là đi khai sáng nguồn tri thức.

Vì vậy yêu cầu họ phải giữ được cái tâm, cái tầm, cái tự trọng của người thầy trong giáo dục khai sáng là rất khó, thậm chí bất khả. Bởi điều đó nó mâu thuẫn với việc thực thi trách nhiệm của một nhân viên công vụ.
 
 © 2021 baron-trịnh
Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên internet.