Monday, October 31, 2016

TIỄN THU


       Heo may trốn góc vườn gầy
Bấc về hiu hắt kéo mây che mùa
       Thềm hoang vắng lạnh dưới mưa
Thoáng trong đáy cốc người xưa hiện về
       Một mình uống cạn u mê
Mặc cho mưa gió phủ phê lên đời
       Tiễn em từ thủa đôi mươi
Đã bao thu chết ai người biết cho?