Sunday, May 4, 2014

Ngắn... ngắn #8


Để An-nam xứ phát triển và hội nhập với đại đồng thế giới. Việc đầu tiên là phải loại trừ tư tưởng cực đoan Khổng giáo trong đời sống chính trị, văn hóa, giáo dục và gia đình của xứ này.
Xã hội An-nam hiện tại chính là sản phẩm của sự cưỡng dâm có đồng thuận của chủ nghĩa Mac-Lenin duy ý chí lên hệ tư tưởng cực đoan của Khổng giáo.
Thế nên ông chả ra ông mà thằng chả ra thằng!!!

(@ by Baron, 2014)
Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên internet.

0 comments:

Post a Comment

Đề nghị nhận xét bằng tiếng Việt có dấu. Cảm ơn!