Wednesday, February 5, 2014

Bài Khổng (#1)


Một trong những chủ thuyết về đàn bà của bạn Khổng và đám Nho gia bên Tàu Khựa là “Tam tòng”. Xuất phát từ thiên "Giao đặc sinh" của Kinh Lễ có chép rằng: "Phụ nữ là phải theo người, lúc nhỏ theo cha anh, lấy chồng thì theo chồng, chồng chết thì theo con".
Thế nên, dưới con mắt của bạn Khổng và đám Nho gia, đàn bà chỉ là đối tượng bị sở hữu, bị đem mua bán, phải tuân thủ những qui định khắt khe của gia đình và xã hội.
Bạn Khổng đề cao Nhân, Lễ Nghĩa. Nhưng xét quan điểm của bạn về đàn bà nêu trên, lại là Bất Nhân, Bất Lễ và Bất Nghĩa.
Nhớ xưa An-nam có vụ xử án hộ chồng của Bà huyện Thanh Quan về việc một gái đệ đơn xin được ly hôn để lấy chồng khác vì chồng cũ ruồng bỏ, ngược đãi. Bà đã phê rằng:
Phó cho con Nguyễn Thị Đào
Nước trong leo lẻo cắm sào đợi ai?
Chữ rằng: Xuân bất tái lai
Cho về kiếm chút kẻo mai nữa già!
Mới thấy, tư duy của bạn Khổng về đàn bà chả bằng cạp váy của gái già An-nam. Ấy thế mà cần lao xứ này tôn bạn í lên làm thánh và để đứng trên cả ông bà ông vãi để thờ.
An-nam này không man di mọi rợ mới là lạ.

© 2014 Baron Trịnh

0 comments:

Post a Comment

Đề nghị nhận xét bằng tiếng Việt có dấu. Cảm ơn!