Sunday, November 30, 2014

Ngắn... ngắn #16


Lỗ hổng chết người trong cơ chế quản lý nhà nước của An-nam là quyết định của tập thể thì bắt buộc tất cả các thành viên của tập thể đó phải tuân thủ.
Tuy nhiên, quyết định tập thể này lại chỉ được xây dựng và thông qua bởi thiểu số những người nắm quyền lãnh đạo tập thể. Và dĩ nhiên, không ai điên đến mức tự giơ tay tát vào mặt mình cả.

© 2014 Baron Trịnh
Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên internet.

0 comments:

Post a Comment

Đề nghị nhận xét bằng tiếng Việt có dấu. Cảm ơn!