Tuesday, July 24, 2018

Ngắn... ngắn #26

chúng ta đã sống qua các thời kỳ đồ đá, đồ đồng [lịch-sử], đồ đểu [lưu-quang-vũ] và bây giờ là đồ điếc [baron-trịnh].

© 2018 Baron Trịnh

0 comments:

Post a Comment

Đề nghị nhận xét bằng tiếng Việt có dấu. Cảm ơn!