Thursday, February 22, 2018

Ngắn... ngắn #25

trong một chế-độ độc-tài, người-dân không bao giờ tin vào những tuyên-truyền về sự tốt đẹp của thể-chế. nhưng họ vẫn phải tuân thủ và không dám phản kháng vì sự hèn nhát, sợ hãi và tâm thức nô-lệ.

© 2018 Baron Trịnh

0 comments:

Post a Comment

Đề nghị nhận xét bằng tiếng Việt có dấu. Cảm ơn!